Cuvinte pentru viață. Culegere de omilii, Anul C

Alois Bișoc, coord., Cuvinte pentru viață. Culegere de omilii, Anul C, Iași 2003, 400 p., 14×20, ISBN: 973-8474-28-0, 8 RON.

Predicarea cuvântului lui Dumnezeu constituie una dintre misiunile cele mai impor­tante ale Bisericii. Ei i-a fost încredinþat de cãtre Cristos Domnul „tezaurul credinþei, pentru ca, asistatã de Duhul Sfânt, sã pãstreze cu sfinþenie adevãrul revelat, sã-l cerceteze mai profund, sã-l vesteascã ºi sã-l expunã cu fidelitate” (Codul de Drept Canonic 747). De fapt, este îndeplinirea mandatului primit de la Cristos: „Mergeþi în toatã lumea ºi predicaþi Evanghelia la toatã fãptura” (Mc 16,15).

Începând cu Conciliul al II-lea din Vatican, a fost redescoperitã tot mai mult valoarea omiliei. Aceastã formã de predicã a fost prezentatã de cãtre pãrinþii conciliari ca o datorie care trebuie îndeplinitã cu conºtiinciozitate ºi zel apostolic: „Este stãruitor recomandatã omilia ca parte integrantã a Liturghiei; pornind de la textul sacru, în ea sunt prezentate, de-a lungul anului liturgic, misterele credinþei ºi normele vieþii creºtine. La Liturghiile care se celebreazã cu participarea poporului, în duminici ºi sãrbãtori de poruncã, omilia nu se va omite decât din motive grave” (Sacrosanctum Concilium 52).

Scopul omiliei este de a anunþa istoria mântuirii care se actualizeazã în celebrare, de a prezenta din Sfânta Scripturã misterele credinþei ºi normele vieþii creºtine, de a anunþa faptele minunate ale lui Dumnezeu în misterul mântuirii. În acest sens, Conciliul învaþã cã omilia trebuie „sã izvorascã, în primul rând, din Sfânta Scripturã ºi din liturgie, ca o vestire a faptelor minunate ale lui Dumnezeu în istoria mântuirii, în misterul lui Cristos, care e mereu prezent ºi activ în noi, mai ales în celebrãrile liturgice” (Sacrosanctum Concilium 35).

Concret, omilia este o acþiune liturgicã, este explicarea unui aspect din lecturile Sfintei Scripturi sau din alte texte din Liturghia zilei, þinând seama de misterul cele­brat ºi de exigenþele particulare ale ascultãtorilor. În contextul cultului, omilia se deose­beºte de celelalte forme de predicã prin faptul cã este proclamarea cuvintelor ºi a faptelor mântuitoare ale lui Dumnezeu, cu scopul de a-i conduce pe credincioºi la o participare conºtientã ºi coerentã la misterul lui Cristos ºi al Bisericii. De asemenea, ea are scopul de a-i conduce pe credincioºi la o mentalitate nouã, la un stil de viaþã nou, la un fel nou de a face comuniune în comunitate, la o metodã nouã dupã criterii speciale de a considera lumea prezentã ºi de a inaugura domnia lui Cristos asupra lumii întregi. Predica liturgicã are, într-adevãr, cuvinte pentru viaþã, cuvinte atât pentru viaþa aceasta, cât, mai ales, pentru viaþa veºnicã, având puterea, cu ajutorul harului, de a orienta întreaga viaþã a creºtinului spre Cristos, în aºa fel încât Cristos sã devinã unica realitate, norma de gândire ºi de acþiune, pânã la renunþarea la toate pentru el. Este vorba de o moarte pentru o viaþã nouã, de a muri ºi a învia cu Cristos pentru viaþa veºnicã.

Volumul de faþã reprezintã o culegere de omilii care este rezultatul probelor omi­letice date de cãtre studenþii teologi de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi, cãrora le aducem vii mulþumiri pentru alcãtuirea ºi redactarea acestui material. Apre­ciem valoarea acestor omilii ºi le recomandãm tuturor celor care vor sã aprofundeze mai mult cuvântul lui Dumnezeu ºi, în consecinþã, sã trãiascã mesajul biblic propus în mod continuu de cãtre sfânta Bisericã în liturgie. Prin aceasta, dorim ca procla­marea cuvântului lui Dumnezeu, sã producã roade bogate de har în sufletele credin­cioºilor ºi sã-i putem mulþumi lui Dumnezeu ca apostolul Paul: „Noi îi mulþumim lui Dumnezeu fãrã încetare, pentru cã, primind cuvântul lui Dumnezeu pe care l-aþi auzit de la noi, l-aþi primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci aºa cum este într-adevãr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu” (1Tes 2,13).

Alois Bișoc

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro