Sagna. File de monografie istorică

Dănuț Doboș, coord., Sagna. File de monografie istorică, Iași 2003, 17×24, 270 p., ISBN: 973-8474-27-2, 13 RON.

Un proiect mai vechi, aparþinând pãrintelui profesor Alois Bulai, se realizeazã o datã cu apariþia prezentului volum monografic dedicat satului Sagna. Preocupãrile istoriografice privind aceastã localitate sunt însã mult mai vechi, aparþinând neobosi­tului cercetãtor preot Iosif Gabor. În iunie 1972, la solicitarea parohului de Sagna, Gheorghe Lenghen, preotul I. Gabor îi trimitea celui dintâi un scurt manuscris, con­þinând o serie de documente, majoritatea extrase din colecþiile Documenta Romaniae Historica (DRH), Documente privind Istoria Românilor (DIR) ºi Catalogul Documen­telor Moldoveneºti (CDM), referitoare la satul Sagna. Ulterior, pãrintele I. Gabor a trimis la Sagna ºi un mic istoric al comunitãþii ºi al bisericii catolice, ca introducere la o listã de inventar înaintatã în 1974 de Parohia Sagna Arhiepiscopiei Romano-Cato­lice de Bucureºti. Acest scurt istoric a fost, de altfel, publicat în volumul postum al pãrintelui I. Gabor, Dicþionarul Comunitãþilor Catolice din Moldova, apãrut în anul 1996 la Bacãu. Surprinzãtor este însã faptul cã, în manuscrisul sãu intitulat Parohia Catolicã Tãmãºeni (Luizi-Cãlugãra, 1985), Iosif Gabor nu a inclus un capitol referitor la satul Sagna, fostã filialã a parohiei Tãmãºeni.

Dupã 1989, nu s-a înregistrat în rândul comunitãþii din Sagna sau de aiurea vreo tentativã de monografie a satului. Sunt însã demne de semnalat douã cercetãri reali­zate de învãþãtorii ºi profesorii de la ªcoala Generalã Sagna, ºi anume lucrarea meto­dico-ºtiinþificã aparþinând învãþãtoarei Maria Negurã, respectiv lucrarea pe teme de folclor aparþinând profesoarei Liliana Moldoveanu.

Cu acest handicap am pornit la drum în anul 2002, cu speranþa unei compensaþii arhivistice la penuria istoriograficã. Surprizele au apãrut o datã cu constatarea dispa­riþiei unor importante arhive pentru istoria satului Sagna, ca, de exemplu, arhiva Primãriei comunei Sagna pentru perioada 1864-1950, respectiv arhiva ªcolii din Sagna din perioada 1896-1922, arhive fundamentale pentru istoria acestui sat. Prezentul studiu monografic a fost aºadar realizat pe baza unor ample investigaþii în Arhivele Naþionale de la Iaºi, Piatra Neamþ ºi Bucureºti, precum ºi în arhiva Episcopiei Ro­mano-Catolice de Iaºi. A rezultat un volum centrat pe latura istoricã a satului ºi a celor douã comunitãþi confesionale din Sagna, îndeosebi cea catolicã ºi cea ortodoxã, în limita posibilului, volum care se încheie cu un scurt capitol privitor la particularitãþi ale folclorului din satul Sagna. Volumul conþine numeroase anexe ºi fotografii.

Dificultatea realizãrii unei lucrãri monografice complete rezidã în faptul cã o asemenea iniþiativã presupune abordarea unor realitãþi complexe, istorice, sociologice, etnologice, demografice, toponimice, psihologice, mediul geografic, istoria instituþiilor etc., lucru imposibil de realizat în lipsa unui colectiv de autori specializaþi în respec­tivele domenii.

În cazul comunei Sagna, autorii nu au avut în vedere o structurã prestabilitã, aceasta rezultând în urma încheierii investigaþiilor arhivistice. Lucrarea reprezintã la ora actualã maximum de informaþie istoricã privitoare la aceastã localitate, fapt care nu exclude perfecþionarea documentaþiei în cazul reluãrii cercetãrilor. Prima parte a lucrãrii este dedicatã istoricului celor patru sate componente ale actualei comune Sagna – Vulpãºeºti, Luþca, Gâdinþi ºi Sagna. Meritul realizãrii acestui capitol este amplificat de faptul cã autorul a avut la dispoziþie o documentaþie istoricã extrem de sãracã, în cea mai mare parte datând din perioada în care satul Sagna a avut statutul de „sat mãnãstiresc” aparþinând Mãnãstirii Galata din Iaºi. Autorul a sur­montat aceastã dificultate apelând la documente inedite din arhivele ieºene, rezultatul fiind un istoric complet al celor patru sate pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea. Acestui capitol i-au fost anexate catagrafiile satelor respective din anii 1820, 1832, 1839 ºi 1845, documente foarte importante pentru viaþa socialã a celor patru sate.

Partea a doua a lucrãrii este dedicatã vieþii religioase, sociale ºi culturale a satului Sagna, pe baza cercetãrilor realizate în arhivele din Iaºi ºi Piatra Neamþ. Accentul a fost însã pus pe istoricul comunitãþii catolice din Sagna, însoþit de un scurt capitol dedicat comunitãþii ortodoxe, pe baza unui amplu proiect al Departamentului de Cercetare ªtiinþificã de pe lângã Episcopia Romano-Catolicã de Iaºi. ªi acest capitol conþine anexe, precum statisticile Status animarum ale Bisericii Catolice din Sagna, datând din 1804 ºi 1869. Autorul nu are pretenþia de a fi epuizat sursele documentare referitoare la aceste subiecte, cu atât mai mult cu cât un capitol special dedicat rezis­tenþei anticomuniste în satul Sagna nu a putut fi finalizat, din cauza unei întârzieri nejustificate a aprobãrii solicitate Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, deþinãtor al dosarului penal privitor la grupul anticomunist din Sagna, din care au fãcut parte învãþãtorul Vasile Ungureanu ºi preotul Iosif Simon.

Dãnuþ Doboº

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro