Procesul „peer review”

I. Descrierea procesului de peer review:
Referenții Editurii Sapientia sunt personalități ale vieții științifice sau culturale recunoscute la nivel național și internațional având titlul științific de doctor în specialitate.
Tipurile de peer-review desfășurate în cadrul Editurii Sapientia sunt: peer-review și blind peer-review.

1. Procesul de peer-review al revistelor și publicațiilor Editurii Sapientia se desfășoară în următoarele etape:
– textele sunt analizate în redacție pentru a vedea dacă corespund orientării publicației sau categoriei editoriale în care a fost încadrată și dacă respectă standardele de calitate editorială;
– după această verificare, textele articolelor sau abstractul și fragmentele semnificative ale volumelor, sau volumul integral după caz, sunt transmise Comisiei de referenți ai Editurii Sapientia;
– referenții comunică redacției decizia, și, după caz, observațiile și exigențele lor;
– redacția transmite autorului decizia referenților și modificările solicitate de referenți. După ce modificările solicitate sunt realizate, textul sau abstractul și fragmentele semnificative se întorc la aceiași referenți pentru decizia finală.

2. Procesul de Blind Peer Review este acel proces care antrenează o echipă de experți în evaluarea și revizuirea unui material propus spre publicare. Evaluatorii care participă la această acțiune trebuie să provină din medii științifice și academice cât mai variate, din arii de expertiză corelate cu cea propusă prin materialul trimis spre evaluare.

În cadrul Programelor editoriale Sapientia, evaluarea științifică se face în cel puțin una dintre următoarele maniere în funcție de specificul Programului:

a) Blind Peer Review
Review-erii selectați din baza generală de reviewer ai editurii primesc spre evaluare fie lucrarea integrală, fie cuprinsul, descrierea volumului și fragmente semnificative din acesta. Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare după următoarele criterii de evaluare a calității științifice:
– Calitatea informației cu referire la corectitudinea conceptuală a lucrării;
– Contribuția originală a lucrării și gradul de noutate;
– Claritatea obiectivelor științifice ale lucrării;
– Valoarea metodologiei acolo unde există sau este necesară;
– Credibilitatea rezultatelor și claritatea acestora în cadrul lucrărilor de cercetare;
– Calitatea bibliografiei și existența referințelor pentru orice publicație sau volum cu caracter științific;
– Originalitate, profunzime, contribuție științifică;
– Calitatea redactării și exprimării;
– Alte criterii avute în vedere de referent.
Deoarece majoritatea Programelor Editurii Sapientia au caracterul unei selecții și nu a unui concurs, lucrările trebuie sa primească un număr minimal de puncte la toate criteriile pentru a fi admise la publicare.
Rezultatele pot fi: – pentru cărți și articole în volume colective – acceptare, acceptare cu modificări sau respingere. În cazul în care un referent solicită acceptarea iar un altul respinge, lucrarea este evaluată de un al treilea referent a cărui propunere are caracter decisiv. În cazul acceptării cu modificări se solicită autorului efectuarea corecturilor necesare.

b) Evaluarea de către referenți invitați
Directorul Editurii sau redactorul șef poate solicita, suplimentar față de peer-review, unor referenți experți cu înaltă experiență și recunoaștere în domeniu, opinia profesională asupra volumului ce urmează a fi publicat. Aceștia pot propune editurii acceptarea volumului, sau pot propune motivat respingerea acestuia.

c) Referenți la propunerea autorului
Autorii sunt invitați să propună ei înșiși referenți de specialitate odată cu depunerea lucrării propuse spre publicare. Aceștia pot fi coordonatorii tezelor de doctorat, alți membri ai comisiei doctorale etc.
Opiniile referenților propuși de autori, vor fi luate in considerare de către Redactorul șef sau Directorul Editurii în decizia finala a acceptării la publicare. Sugestiile referenților propuși de autor nu pot înlocui peer-review-ul realizat de referenți ai Editurii Sapientia.

II. Evaluarea editoriala
Pentru toate cărțile apărute în Editura Sapientia se va realiza o evaluare editorială, sub aspectul posibilului impact, grupului țintă de cititori, posibilitatea de difuzare și promovare etc. În cadrul acestei etape, realizată de redactorii Editurii Sapientia, se stabilesc tirajul propus de editura și valoarea cofinanțării acordate de Editura sau Institutul Teologic Romano-Catolic. Aceasta poate fi stabilită între 0 și 100%, în funcție de calitatea științifică sau culturală rezultată din evaluarea referenților.
Sunt avute în vedere în evaluarea editorială: dezvoltarea pieții de carte in domeniu, numărul de volume pe piață care tratează aceeași tema sau teme similare, volume publicate de Editura Sapientia pe aceeași temă sau teme similare, notorietatea autorului, actualitatea temei și dezbaterea pe tema respectivă în mass-media și literatura de specialitate, impactul volumelor autorului anterioare evidențiate în vânzări, citări, introducerea volumului în bibliografii etc. sau precomenzi asupra unor cărți pe tema volumului sau teme apropiate.
Orice carte cu caracter științific sau cultural trebuie să fie aprobată atât la evaluarea științifică și etică, cât și la cea editorială pentru a putea fi publicată.
Prin excepție, cărțile cu valoare culturală sau științifică deosebită, dar care au adresabilitate redusă pe piață, vor putea fi propuse spre finanțare integrală în cadrul unor Programe ale unor instituții precum: Episcopia Romano-Catolica de Iași, Conferința Episcopilor din România etc.

III. Selecții de volume colective în programul Trepte Către Excelență
În practica editoriala științifică a Editurii Sapientia volumele colective se realizează în cadrul Programului Trepte Către Excelență, acestea fiind de 3 feluri:
1. proceding-urile unor manifestări științifice;
2. volume colective cu peer-review;
3. volume colective cu invitație directă.
În cadrul proceding-urilor, controlul calității științifice se face de către board-ul științific al conferinței, responsabilitatea acceptării sau respingerii revenind chairman-ilor. În cazul in care conferințele nu au supus articolul integral procesului de peer-review, acesta se realizează în cadrul Editurii Sapientia.

IV. Volumele colective cu coordonator și peer-reviewer
În cadrul apelurilor pentru publicare în Programul Sapientia Trepte Către Excelență, vor exista apeluri tematice generale, pentru lucrări dintr-o anumita arie științifică, precum și cele care vizează un domeniu sau subdomeniu particular de cercetare.

V. Volume colective la invitația coordonatorului
Editura desemnează un coordonator de volum cu activitate recunoscută și semnificativă într-un anumit domeniu pe care editura îl consideră ca fiind de actualitate, relevanță sau puțin acoperit pe piața românească sau internațională.
Coordonatorul sau coordonatorii, unul sau maxim 3, au libertatea de a invita autori din țară și străinătate care să scrie pe domeniul respectiv. Selecția se face pe baza analizelor anterioare ale autorilor, respectiv a notorietății și impactului pe care lucrările respectivilor autori le au in comunitatea științifica.
Coordonatorii sunt responsabili de calitatea științifică a volumelor. Un autor este invitat să publice în baza textelor publicate anterior și nu în baza unei propuneri de publicare, ca atare, responsabilitatea selecției autorilor privește atât estimarea calității articolului, cât și a riscului unor articole de contingență.
Coordonatorul va supune volumul atenției unor referenți cel puțin de aceeași notorietate științifică a autorilor, realizând un proces de selecție de tip peer-review, administrat în comun de coordonatorul de volum și comisia de calitate a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași. Standardele sunt cele de blind peer-review și nu pot fi mai mici decât cele generale ale Editurii Sapientia.

VI. Standarde de acceptare/ respingere
Standardele de acceptare – respingere sunt diferite în funcție de fiecare Program în parte, astfel în revistele cu caracter internațional în special cele indexate sau propuse spre indexare ISI:
– punctajul minim de acceptare trebuie să fie superior în proporție de 70% din maximum, nici un indicator neputând coborî sub 50% din maximul punctajului posibil.
Singura excepție o reprezintă Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători unde media punctajului cât și punctajul minim pentru fiecare indicator trebuie să fie la 70% din punctajul maxim posibil.
Rata de acceptare medie așteptată este de 30% pentru publicații științifice internaționale indexate BDI sau pentru publicațiile pentru care Editura asigură vizibilitate internațională inclusiv open sources.