Centrul de zi „Maica Speranța”: Ghid de bune practici

Ramona Ciobanu, coordonator, Centrul de zi „Maica Speranța”: Ghid de bune practici, Iași 2022, 36 p., 21×28, ISBN 978-606-578-491-8, 20 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Centrul de zi „Maica Speranța”: Ghid de bune practici, scrisă sub coordonarea dnei Ramona Ciobanu. Cartea apare în colecția „Pedagogie”, în formatul 21×28, are 36 pagini color şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei.

Ne bucurăm pentru realizarea acestui ghid cu un specific aparte, destinat nobilei și sfintei datorii de a-i educa pe cei ce reprezintă fundamentul societății umane și creștine din zilele noastre. Viitorul omenirii și al Bisericii depinde de generațiile tinere. Dacă un popor vrea să aibă un viitor luminat și vrednic de demnitatea omului, atunci nu poate și nu trebuie să uite de marea responsabilitate ce-i revine față de copii și tineri.

Menirea Centrului de zi „Maica Speranța” este aceea de a oferi fiecărui copil educație, sub toate formele și aspectele ei, în domeniul social, psihologic, medical, educațional și religios.

Nimeni nu se naște întâmplător, toți avem în viață o misiune de îndeplinit. Dumnezeu are pentru fiecare un proiect deosebit, așa cum a făcut și cu Fericita Maica Speranța când a fondat Congregația „Slujitoarele Iubirii Milostive” pentru a-l vesti prin viață și prin fapte pe Cristos, revelația iubirii milostive a Tatălui.

Slujitoarele Iubirii Milostive, prin carisma lor „Totul din iubire”, sunt chemate să favorizeze educația copiilor și să ofere un ambient de viață familială, ajutându-i în formarea lor spirituală și umană, dar preferându-i mereu pe cei mai vulnerabili și nevoiași.

Maica Speranța vedea educația ca pe o slujire în favoarea aproapelui, făcută din iubire și cu iubire, de aceea afirma cu convingere că „ignoranța îndepărtează de adevăr și de religie, în timp ce o educație sănătoasă facilitează alegerea acelor idei și a acelor valori care stau la baza unei vieți demne”. Așadar, avem o misiune specifică: de a promova instruirea intelectuală, morală și creștină a fiecărei persoane umane în scopul realizării ei.

,,Dacă veți trăi în lumina Domnului, veți fi voi înșivă lumină, iar în această lumină divină veți munci cu spor la perfecționarea voastră și a copiilor încredințați vouă. Și așa cum lumina are două efecte principale – a răspândi strălucire și căldură –, tot astfel, harul lui Dumnezeu produce alte două efecte: luminează și revigorează voința”.

Maica Speranța exprimă aceeași idee atunci când afirmă că noi suntem responsabili de ceea ce face cel sărac din ignoranță, pentru că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. De aceea, dezvoltarea capacităților intelectuale trebuie să o preceadă pe cea a virtuților, fiindcă este rolul intelectului de a prezenta binele voinței, pentru ca aceasta să-l recunoască și să-l accepte ca atare. Însă pentru a putea educa este nevoie în primul rând de iubire și apoi de mărturie, prin propria atitudine, în favoarea materialului care se vrea predat. Cei educați trebuie ajutați să se cunoască pe ei înșiși, să-și accepte propriile slăbiciuni și dificultățile vieții pentru a le putea învinge.

Fericita Maica Speranța prezintă astfel figura educatorului: pentru a-i putea călăuzi pe alții, trebuie să avem virtuțile unei mame: caritate, umilință, corectitudine, stăpânire de sine, prudență. Trebuie să avem și alte însușiri de caracter precum: deschidere, fermitate, constanță, o dorință reală pentru perfecționarea persoanelor încredințate nouă și, de aceea, trebuie să știm să veghem, să instruim, să corectăm, să călăuzim, să încurajăm și să mângâiem.

Educația morală și cea religioasă sunt inseparabile, atât timp cât formarea caracterului și a voinței, baza educației morale, nu poate să fie de durată, completă și umană dacă nu este îndreptată către partea cea mai profundă din om, anume transformarea sa moral-religioasă. Un alt aspect care este subliniat cu insistență de Fericita Maica Speranța se referă la părinții copiilor și la personalul didactic, adică profesori și învățători care lucrează împreună cu surorile: ei trebuie să cooperează efectiv la misiunea de evanghelizare a centrelor noastre după orientările noastre pedagogice și după spiritualitatea congregației.

Acesta este scopul și finalitatea acestui ghid: împreună, Slujitoarele Iubirii Milostive și personalul laic angajat al centrului, să promovăm instruirea intelectuală, morală și creștină a fiecărui copil pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, precum și activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți/reprezentanți legali ai copilului beneficiar.

Sr. Emerenziana

Congregația „Slujitoarele Iubirii Milostive”

 

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


ACTIV. Acţiuni comunitare pentru toţi – incluziune pentru viitor

Iosif Iacob, ACTIV. Acţiuni comunitare pentru toţi – incluziune pentru viitor. Stolniceni Prăjescu – analiza pentru o comunitate în dezvoltare, Iași 2021, 192 p., 14×20, ISBN 978-606-578-475-8, 20 lei.

 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: ACTIV. Acţiuni comunitare pentru toţi – incluziune pentru viitor. Stolniceni Prăjescu – analiza pentru o comunitate în dezvoltare, scrisă de pr. dr. Iosif Iacob. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 14×20, are 192 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 20 lei.

 

România se dorește a fi o țară în care toți cetățenii să poată beneficia de șanse egale de a participa la viața comunității, în care sunt acoperite nevoile de bază, sunt respectate diferențele, și toți oamenii se simt apreciați și trăiesc demn. Totuși acest deziderat este departe de a fi realizat. Unul din cinci români se confruntă cu sărăcia relativă, nivelul de sărăcie în rândul persoanelor care muncesc este foarte ridicat, de două ori peste media din UE, asta chiar dacă rata a șomajului rămâne destul de scăzută, peste 42% din populație prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială.

În România, majoritatea oamenilor expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială locuiesc în zonele rurale. Sărăcia în mediul rural se prezintă sub multe forme, de la sărăcia din satele mici și cele cu populație îmbătrânită până la comunități caracterizate prin capital uman scăzut, printr-o slabă ocupare formală a forței de muncă și prin locuințe improprii.

Majoritatea studiilor despre marginalizare în România se concentrează pe zonele rurale și iau în calcul „sărăcia comunității„ sau „neajunsurile comunității” la nivelul unității administrative. Indiferent de metoda de cercetare, aproape toate studiile au subliniat faptul că în România criteriile principale pentru identificarea și examinarea sărăciei, mai ales sărăcia multidimensională și marginalizare sunt:

  • capitalul uman (de regulă educația, sănătatea și numărul de membri sau de copii ai familiei);
  • ocuparea forței de muncă (de regulă raportat la numărul de șomeri, munca la negru, munca în agricultura de subzistență);
  • condițiile de locuire (mai ales referitor la nesiguranța locativă, calitatea locuințelor și racordarea la rețelele de utilități publice).

Din momentul aderării la Uniunea Europeană s-a început implementarea, în România, a politicilor sociale europene care au ca principal obiectiv combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum:

  • dezvoltarea regională și urbană;
  • ocuparea forței de muncă și incluziunea socială;
  • agricultură și dezvoltarea rurală;
  • politicile în domeniul maritim și al pescuitului;
  • cercetarea și inovarea;
  • ajutorul umanitar.

Finanțarea este gestionată în baza unor reguli stricte, pentru a garanta faptul că se aplică un control riguros asupra modului în care sunt utilizate fondurile și că banii sunt cheltuiți în mod transparent și responsabil.

Principalul instrument prin care fondurile europene sprijină, în România, piața muncii, educația, sănătatea, incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei este POCU (Programul Operațional Capital Uman), iar ca parte a acestui program avem Schema de Ajutor de Minimis (DLI360).

Programul Operațional Capital Uman (POCU) urmărește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru atingerea obiectivului general reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.

Încă de la debutul acestui program de finanțare au fost depuse în toată țara proiecte ce avea ca scop dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a persoanelor vulnerabile din diferite comunități marginalizate.

Un astfel de proiect este și ACTIV – „Acțiuni Comunitare pentru Toți – Incluziune pentru Viitor”, ce își propune, prin activități specifice, reducerea riscului de excluziune socială și sărăcie, pentru un număr de 647 persoane dintr-o comunitate marginalizată din județul Iași (Stolniceni-Prăjescu). Proiectul fiind dezvoltat de Asociația „Centrul Diecezan Caritas” Iași având ca parteneri Asociația ”Gipsy Eye”, Primăria comunei Stolniceni-Prăjescu și Școala Gimazială Cozmești.

S-a ales această comunitate deoarece 67% din locuitorii apți de muncă din localitatea Cozmești și 42.5% din localitatea Stolniceni-Prăjescu (ambele localități aparținând Unității Teritorial Administrative Stolniceni-Prăjescu) nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nici nu urmează o formă de învățământ. Aceste persoane prestează activități ocazionale fără forme legale și nici nu conștientizează importanța unui contract de muncă. De asemenea un număr mare dintre aceste persoane sunt asistate social. În același timp, s-a observat în această comunitate și un absenteism școlar ridicat datorat: lipsei de resurse materiale a părinților, preluării de către minori a rolului de adult în familie, neconștientizării din partea părinților a importanței educației.

Pr. dr. Iosif Iacob

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Ghid de educație incluzivă

Irina-Ofelia Cosovanu, coord., Ghid de educație incluzivă, Iași 2021, 222 p., 17×24, ISBN 978-606-578-474-1, 25 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea: Ghid de educație incluzivă, scrisă de Irina-Ofelia Cosovanu, coord. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 17×24, are 222 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 25 lei.

Acest ghid de educaţie incluzivă este un produs al proiectului Erasmus + nr. 2020-1-RO01-KA101-078219 intitulat Şanse egale într-o şcoală incluzivă.

Nevoia de concepere şi de implementare a unui astfel de proiect a pornit de la faptul că integrarea educaţiei incluzive în şcoala românească este un proces care nu are încă operaţionalizate instrumentele necesare.

Curriculumul şcolar şi evident manualele şcolare nu iau încă în consideraţie această dimensiune a educaţiei. Finalităţile generale ale integrării educaţiei incluzive trebuie să producă schimbari atât la nivelul abilităţilor şi a competenţelor cât şi la nivelul valorilor şi atitudinilor. Prin promovarea valorilor educaţiei incluzive încercăm să conturăm şi un profil al profesorului incluziv. Astfel, profesorul incluziv consideră că diversitatea clasei reprezintă o resursă şi nu un impediment ajutând în egală masură pe toţi elevii, profesorul incluziv are aşteptări înalte de la toţi elevii; lucrul în echipă, în colaborare cu ceilalţi reprezintă o modalitate principală de lucru, continuarea dezvoltării profesionale fiind o responsabilitate asumată de-a lungul întregii cariere.

Şcoala incluzivă presupune dezvoltarea modalităţilor de predare care să corespundă diferenţelor individuale fiind astfel capabilă să schimbe atitudinile faţă de diferenţe şi să creeze fundaţia pentru o societate dreaptă şi nediscriminatorie. O societate incluzivă este o societate în care diferenţa este respectată şi valorizată şi în care discriminarea şi prejudecăţile sunt combătute activ, prin politici şi practici adecvate. Orice formare pentru dezvoltarea practicilor şcolii pentru toţi devine viabilă doar când se exemplifică prin activităţile de la clasă. Orice astfel de curs trebuie să aibă modele practice de derulare a unor activitati, să se bazeze pe prezentarea şi analiza unor activităţi model, pe schimburi de experienţă.

În mobilităţile desfăşurate în Franţa, în cadrul cursurilor Universităţii de vară de la Nice au participat 15 profesori ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”, toate ariile curriculare fiind astfel reprezentate.

Ghidul a fost conceput cu un dublu scop: pentru a oferi exemple concrete de integrare a educaţiei incluzive la fiecare disciplină şi pentru a forma, în acest domeniu, elevii Colegiului Pedagogic, viitoare cadre didactice.

Pentru un mediu cu adevărat incluziv ne dorim ca educaţia incluzivă să fie ilustrată, într-un mod unitar, la nivelul celor 3 dimensiuni ale şcolii: în cultură, în strategie şi în practică.

Coordonator proiect prof. dr. Irina-Ofelia Cosovanu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro


Elevii cu subrealizare şcolară: Perspective de abordare

Hanelore Roth, Elevii cu subrealizare şcolară: perspective de abordare, Iași 2018, 151 p., 14×20, ISBN 978-606-578-339-3, 15 lei. 

La Editura „Sapientia” a apărut recent cartea Elevii cu subrealizare şcolară: perspective de abordare, scrisă de sr. Hanelore Roth  și tradusă în limba română de pr. Emil Ioan Robu. Cartea apare în colecția „Creștinism în contemporaneitate”, în formatul 14×20, are 151 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 15 lei.

Fenomenul subrealizării şcolare, aşa cum este el cunoscut şi tradus în literatura de specialitate din ţara noastră, a devenit un „fenomen educaţional” care atrage interesul unui număr din ce în ce mai mare de specialişti. În fapt, acest subiect a fost întâlnit permanent în şcoli, în toate sistemele educaţionale existând copii cu subrealizare şcolară. Diferenţa faţă de zilele noastre este dată de interesul şi cercetările centrate pe cauzele apariţiei lor şi pe modalităţile prin care putem preveni sau interveni în ameliorarea şi recuperarea elevilor aflaţi într-o astfel de situaţie şcolară. Astăzi se discută din ce în ce mai mult despre diverse cauze responsabile de apariţia subrealizării şcolare la unii elevi, cele mai multe dintre ele interesând familia, mediul şcolar, curricula şcolară sau anumiţi factori psihologici din sfera volitiv-motivaţională sau cea afectiv-relaţională, fără a minimaliza aspectele referitoare la aspiraţiile, interesele sau potenţialul intelectual şi aptitudinal al elevilor.

Lucrarea autoarei Hanelore Roth, rod al preocupărilor sale în domeniul pedagogiei şi al practicilor şcolare directe cu copiii de diverse vârste şi categorii şcolare, încearcă şi, în cele mai multe situaţii, reuşeşte să prezinte informaţii şi soluţii practice în concordanţă cu tendinţele şi orientările actuale din domeniu, oferind soluţii şi sugestii utile practicienilor din acest domeniu. În plus, publicarea acestei lucrări reprezintă o restituire, însoţită de un gest de reverenţă faţă de persoana şi personalitatea sorei Hanelore Roth, implicată şi devotată activităţilor din domeniul ştiinţelor şi practicii educaţionale.

Prof. univ. dr. Alois Gherguţ

 

Dacă sr. Hanelore ne-a vorbit în lucrarea de faţă despre strategii de motivare a elevilor subrealizaţi şcolar, doresc şi eu acum, la încheierea cărţii, să mărturisesc câteva motivaţii ale mele cu privire la apariţia acestui volum în limba română.

Din principiu, am dorit ca această carte să reprezinte traducerea unei lucrări de specialitate în domeniu şi pentru a fi utilă „practicienilor din domeniu” – după cuvintele domnului prof. univ. dr. Alois Gherguţ –, dar să însemne şi o carte oarecum comemorativă, scoţând în relief persoana şi personalitatea sr. Hanelore Roth, ca o „restituire morală” faţă de dânsa.

Deşi nu am cunoscut-o pe sr. Hanelore Roth în mod direct, mărturisesc că ceea ce m-a determinat la realizarea acestei cărţi, în mod special la faptul de a traduce şi publica lucrarea de faţă în limba română, la a releva însemnătatea studiului ştiinţific realizat de sr. Hanelore Roth, a fost întâmplarea fericită când am descoperit şi am înţeles valoarea micii opere scrise de sr. Hanelore, a lucrării ei de licenţă – care aduce elemente de noutate şi însemnătate aparte în câmpul educaţiei şcolare. De asemenea, ceea ce m-a determinat a fost că am înţeles mesajul ei din conţinutul lucrării ei ca un fel de testament spiritual, pentru că doar după o lună şi câteva zile după ce a susţinut examenul final şi prezentarea tezei de licenţă, avea să-şi împlinească jertfa vieţii ei, la vârsta tânără de 33 de ani, avea să moară din cauza unei boli necruţătoare, a unei tumori, după o viaţă oferită lui Dumnezeu şi slujirii fraţilor, după o viaţă dedicată formării şi educării copiilor cu multă dragoste.

Pr. Emil Ioan Robu

Puteti achizitiona acesta carte, accesand site-ul: www.librariasapientia.ro